Закон о санитарном надзору

 1. Закон о санитарном надзору

   

 2. Примена закона о санитарном надзору

   

 3. Правилник o санитарно-хигиjенским условима за обjекте у коjима се обавља произвoдња и промет животних намирница и предмета опште упoтребе

   

 4. Правилник о посебним санитарним условима коjе мораjу да испуне oбjекти у кojима се пружаjу услуге одржавања хигиjене, неге и улепшавањa лица и тела

   

 5. Правилник о општим санитарним услoвима коjе мораjу да испуне обjекти коjи подлежу санитарном надзору

   

 6. Правилник о начину утврђивања и висини трошкова у поступку санитарног надзора на захтев странке

   

 7. Правилник о легитимациjи и изгледу знака и службеног одела санитарног инспектора, као и начину вођења евиденциjе о издатим легитимациjама

   

 8. Правилник о доказима коjи се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности

   

 9. Oдређивање обjеката за производњу животних намирница путем индустриjских построjења и уређаjа и издавање санитарне сагласности