ПОЧЕТНА

Организација санитарне инспекције

Организациона структура сектора за санитарни надзор и јавно здравље

У Сектору за санитарни надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељења за санитарну инспекцију са седиштем у:

  • Новом Саду, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад;
  • Сремској Митровици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова, Шид и град Сремска Митровица;
  • Суботици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бачка Топола, Мали Иђош и град Суботица;
  • Сомбору, за подручје јединица локалне самоуправе општина Апатин, Кула, Оџаци и град Сомбор;
  • Зрењанину, за подручје јединица локалне самоуправе општина Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ и град Зрењанин;

2. Одсеци за санитарну инспекцију са седиштем у:

  • Кикинди, за подручје јединица локалне саоуправе општина Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока;
  • Панчеву,  за подручје јединица локалне самоуправе општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште и град Панчево.

Прочитај више…

 

Области и објекти који подлежу санитарном надзору

Области које подлежу санитарном надзору

Области које подлежу санитарном надзору, у смислу Закона о санитарном надзору јесу: 
  1) област заштите становништва од заразних болести;
  2) област здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи, промету и увозу;
  3) област јавног снабдевања становништва водом за пиће.

Предмет надзора

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор: 
  1) објекта и његовог непосредног окружења;
  2) унутрашњег простора и просторија у погледу њихове грађевинске целине, међусобне функционалне повезаности и хигијенског стања;
  3) постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;
  4) сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, као и сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе који се увозе ради стављања у промет на домаћем тржишту или који се привремено увозе или извозе ради прераде, дораде и обраде;
  5) лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору (у даљем тексту: запослена лица) и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин;
  6) наменских превозних средстава и њихове опреме, у складу са законом.
Под наменским превозним средствима, утврђеним у ставу 1. тачка 6) овог члана, подразумевају се:
(1) средства за превоз животних намирница и предмета опште употребе;
(2) средства за превоз путника у јавном саобраћају;
(3) санитетска превозна средства, и
(4) превозна средства регистрована за пренос умрлих лица.

Објекти који подлежу санитарном надзору

Објекти који подлежу санитарном надзору, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) Закона о санитарном надзору јесу објекти у којима се обавља: 
  1) здравствена делатност;
  2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
  3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
  4) угоститељска делатност;
  5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
  6) делатност социјалне заштите;
  7) васпитно-образовна делатност;
  8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
  9) делатност јавног саобраћаја, и
  10) други објекти одређени законом.

Задаци санитарне инспекције

 У Сектору за санитарни надзор и јавно здравље у области санитарног надзора обављају се послови који обухватају:

 • припремање предлога, програма и планова у области санитарног надзора на територији покрајине;
 • обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;
 • на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;
 • израда упутстава за рад санитарних инспектора;
 • давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
 • давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
 • припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;
 • израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора;
 • праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;
 • решавање у управним стварима у првом степену;
 • санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја, надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
 • превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор;
 • надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
 • давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове, давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором;
 • утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постројења;
 • утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
 • контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;
 • утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
 • надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
 • поступање по представкама и предлозима грађана;
 • по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
 • пројекат ”Софтвер-Санитарни надзор на територији АПВ”.

Јавни електронски сервис за санитарни надзор на територији АП Војводине

Акционим планом Стратегије еУправе покрајинских органа (2007.) предвиђено је проширење управљања активностима у области образовања, културе, социјалне и здравствене политике из надлежности Покрајине усмереним ка организацијама.

Конкретно, у области здравствене политике у Војводини, планирана је подршка организацији и спровођењу здравствене заштите из надлежности Покрајине (реализација по фазама). У склопу ових активности, као прва фаза, планирана је реализација софтверског систем за подршку санитарноинспекцијског надзора на територији АПВ.

У складу са горенаведеним приступило се изради Јавног електронског сервиса за санитарни надзор на територији АПВ, крајем 2010. године. На основу техничке спецификације коју је сачинио Сектор за санитарни надзор уз техничку помоћ Управе за заједничке послове покрајинских органа, после спроведеног конкурса овај посао је додељен Факултету техничких наука у Новом Саду. 
                                                                                                                 ***                      
У јануару месецу 2013. године, у функцију је стављен Јавни електронски сервис за санитарни надзор на територији АП Војводине.

У априлу месецу 2014. године, Друштво за информатику Србије доделило је Плакету за иновативну примену ИТ у пословном окружењу за софтвер „еИнспекција“ ауторима: доц. др Ђорђу Обрадовићу, др Милану Парошком и др Рајку Булатовићу.

Прочитај више…

Награђени на ИНФОФЕСТУ 2015

На Заједничкој седници Управног и Стручног одбора XXII Фестивала информатичких достигнућа ИНФОФЕСТ 2015 одржаној у Милочеру 02.10.2015. године, на предлог Стручног одбора, Управни одбор је донeо следећу ОДЛУКУ:

За најбољи ауторски рад на Инфофесту 2015 проглашен је рад “Интелигентно планирање инспекцијског надзора базираног на динамичком степену ризика”. Награда се додељује ауторској групи: Рајко Булатовић, Милан Парошки, Ђорђе Обрадовић и Зора Коњовић.