Закон о безбедности хране

 1. Закон о безбедности хране

   

 2. Правилник о методама узорковања и испитивања хране ради утврђивања остатака средстава за заштиту биља у храни

   

 3. Правилник о здравственoj исправности диjететских производа

   

 4. Правилник о условима хигиjене хране

   

 5. Правилник о техничким нормативима за пекаре

   

 6. Правилник о садржини и начину вођења централног регистра обjеката

   

 7. Правилник о прехрамбеним адитивима

   

 8. Правилник о посебним условима хигиjене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета

   

 9. Правилник о општим и посебним условима хигиjене хране у било коjоj фази производње, прераде и промета

   

 10. Правилник о начину успостављања и организациjе система брзог обавeштавања и узбуњивања за безбедност хране и хране за животиње

   

 11. Правилник о начину и програму за стицaње основних знања о хигиjени хране и личноj хигиjени

   

 12. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни

   

 13. Правилник о листи мешовите хране и начину вршења контроле мешовите хране

   

 14. Правилник о квалитету и другим захтевима за помоћна средства у производњи прехрамбeних производа

   

 15. Правилник о границама садржаjа радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточноj храни, лековима, предметима опште употребе

   

 16. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране

   

 17. Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница

   

 18. Oдлука о висини накнаде за лабораториjске анализе узорака хране и хране за животиње биљног порекла узетих током службених контрола

 19. Правилник о прехрамбеним ензимима

 20. Правилник о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране

 21. Правилник о новој храни
 22. Правилник о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози