Закон о туризму

 1. Закон о туризму

   

 2. Правилник о начину пружања угоститeљских услуга у покретном обjекту и о минималним техничким, санитарно-хигиjенским и здравственим условима коjе мора да испуњава покретни обjекат у коjем се пружаjу угоститељске услуге

   

 3. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигиjенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћоj радиности и у сеоском туристичком домаћинству

   

 4. Правилник о условима и начину oбављања угоститељске делатности

   

 5. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских обjеката

   

 6. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигиjенским условима за уређење и опремање угоститељских обjеката

   

 7. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигиjенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћоj радиности и у сеоском туристичком домаћинству