Организација санитарне инспекције

Организациона структура сектора за санитарни надзор и јавно здравље

У Сектору за санитарни надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељења за санитарну инспекцију са седиштем у:
•Новом Саду, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад;
•Сремској Митровици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова, Шид и град Сремска Митровица;
•Суботици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бачка Топола, Мали Иђош и град Суботица;
•Сомбору, за подручје јединица локалне самоуправе општина Апатин, Кула, Оџаци и град Сомбор;
•Зрењанину, за подручје јединица локалне самоуправе општина Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ и град Зрењанин;

2. Одсеци за санитарну инспекцију са седиштем у:
•Кикинди, за подручје јединица локалне саоуправе општина Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока;
•Панчеву,  за подручје јединица локалне самоуправе општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште и град Панчево.

Послове санитарног надзора у Одељењима и Одсецима за санитарну инспекцију обављају:

У Одељењу за санитарну инспекцију у Новом Саду (19 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – начелник Одељења, 2 самосталних стручних сарадника II, 7 самосталних стручних сарадника и 10 виших стручних сарадника .

У Одељењу за санитарну инспекцију у Сремској Митровици (6 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – начелник Одељења, 1 самостални стручни сарадник и 4 виша стручна сарадника.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Суботици (7 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – начелник Одељења, 2 самостална стручна сарадника, 3 виша стручна сарадника и 1 стручни сарадник.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Сомбору (7 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – начелник Одељења, 3 виша стручна сарадника, 1 стручни сарадник и 2 виша референта.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Зрењанину (9 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – начелник Одељења, 5 самосталних стручних сарадника и 3 виши стручни сарадник.

У Одсеку за санитарну инспекцију у Кикинди (4 запослена): 1 самостални стручни сарадник II – шеф одсека, 2 самостална стручна сарадника и 1 виши стручни сарадник.

У Одсеку за санитарну инспекцију у Панчеву (5 запослених): 1 самостални стручни сарадник II – шеф одсека, 1 самостални стручни сарадник , 2 виша стручна сарадника и 1 виши референт.

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље чине:

•1 помоћник покрајинског секретара,
•1 самостални стручни сарадник I,
•12 самосталних стручних сарадника II,
•18 самосталних стручних сарадника,
•2 вишa стручних сарадника,
•3 стручна сарадника и
•4 виша референта.

укупно 14 систематизованих радних места за 65 извршилаца.

1,011 views