Закон о биоцидним производима

 1. Закон о биоцидним производима

   

 2. Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима

   

 3. Смернице за процену биоцидног производа на основу техничког досиjеа

   

 4. Правилник о врстама биоцидних производа

   

 5. Правилник о техничким и санитарно-хигиjенским условима коjе мораjу испуњавати организациjе удруженог рада коjе се баве прометом отрова

   

 6. Правилник о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа

   

 7. Правилник о садржини основних информациjа о биоцидном производу

   

 8. Правилник о одређеним опасним биоцидним производима коjи не могу да се стављаjу у промет за општу употребу

   

 9. Правилник о обиму и садржини техничког досиjеа за биоцидни производ, односно за биоцидни производ мањег ризика

   

 10. Правилник о начину вођења евиденциjе о биоцидним производима

   

 11. Листе биоцидних производа уписаних у регистар биоцидних производа

   

 12. Листе активних супстанци у биоцидном производу

   

 13. Листа биоцидних произвoда уписаних у регистар биоцидних производа