Закон о превозу путника у друмском саобраћају

  1. Закон о превозу путника у друмском саобраћаjу

     

  2. Правилник о саобраћаjним, техничким, хигиjенским и другим условима аутобуских станица за међународни jавни превоз путника

     

  3. Правилник о ближим саобраћаjно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатациjу аутобуских станица и аутобуских стаjалишта

     

  4. Oпшти услови пословања аутобуских станица